MAJSTROVSTVÁ SVETA VO VÝKONE DOBERMANOV 2010
IDC WELTMEISTERSCHAFT 2010 / IDC WORLD CHAMPIONSHIP 2010
so zadávaním / mit der Vergabe CACIT/FCI a CACT/SK/ 
04.06. - 06.06.2010
Futbalový štadión MŠK / Fussballstadion / Football stadium 

VRBOVÉ SLOWAKEI 


VÝSLEDKY - ERGEBISSE - RESULTS

PROGRAM MS IDC 2010 / PROGRAMM IDC WM 2010 

ZÚČASTNENÉ KRAJINY / TEILNEHMERLÄNDER

ČASOVÝ ROZPIS MS / ZEITPLAN WM

ČASOVÝ PLÁN TRÉNINGOV / TRAININGS / ZEITPLAN


 Rozhodcovia/ Richter/Judges:
  Stopy/Fährte/Tracking: Inge Eberstaller (A)
  Poslušnosť/Unterordnung/Obedience: Tamas Dohóczki (H)
  Obrana/Schutzarbeit/Protection: Rainer Friedrich (D)
Dozor nad stopami/Fährtenaufsicht/ Tracking supervisor: Jozef Klíma (SK)

Predmety na stopy/ Fährten gegenstände/ Tracking article: Drevo, koberec a koža/ 
Holz, Teppich und Leder/
Wood, carpet and leather.
Terény pre stopy / Fährten geländen / Ground for tracking: Tráva, alebo ďatelina - podľa poveternostných podmienok / 
Rasen oder Klee je nach Witterung und Beschaftenheit des Geländes /
Grass, or shamrock - according to meteorological condition.

 Figuranti/Helfer/Helpers:
Jaroslav Vnenčák, Martin Tóth, Peter Mičúch, Tomáš Mikláš
Kladači stôp / Fährtenleger:
Alžbeta Hinerová, Ivan Suchánek, Martin Štastný, Peter Višňovský
Veterinárny dozor / Veterinäraufsicht:
 MVDr. Jaroslav Kráľ
Skúšobný pes/Probehund:
Ch. Jack Abba – Sonia
ZTP V1A, IPO 1
O: Ich. Amor Extra Moravak
M: Eris Abba - Sonia
Jastin Abba – Sonia
ZTP V1A, IPO1
O: Ich. Amor Extra Moravak
M: Eris EAbba - Sonia

Doberman klub Slovenskej republiky ďakuje:

Slovenskej kynologickej jednote a jej prezidentovi Ing. Štefanovi Štefíkovi,
Mestskému zastupiteľstvu Vrbové na čele s primátorom PaedDr. Ivanom Borovským,
Mestskému futbalovému klubu a jeho predsedovi Ing. Petrovi Adamcovi, 
Klubu športovej kynológie a jeho predsedovi Miroslavovi Slovákovi, 
Kynologickej revue a jej vydavateľovi Jozefovi Šusterovi, 
Odboru kynológie a hipológie Prezídia policajného zboru a jeho riaditeľovi plk.RNDr.Vladimírovi Ďurišinovi a Letke Ministerstva vnútra.
Generálnemu sponzorovi: Happy Dog - dodávateľ krmiva Happy dog
Sponzorom: Fa Discovery Zuzana - predaj športových pohárov a trofejí, DOG, Kynologická Revue, 

Program MS IDC 2010 / Programm IDC WM 2010

PIATOK / FREITAG / FRIDAY 04.06.2010
8.00 - 13.00 Uhr Oficiálny tréning / Offizielles Trainnig/ Official training at the stadium
11.00 - 13.00 Uhr Prezentácia + veterinárna kontrola / Präsentation + Veterinärkontrolle / Presentation and Veterinary control
15.00 Uhr Skúšobný pes / Probehund / Test dog
16.00 Uhr Slávnostné otvorenie / Feierliche Eröffnung / Opening Ceremony
18.00 Uhr Porada rozhodcov s vedúcimi družstiev / Richterbesprechung mit den Mannschaftsführern / Judges´and team leaders' meeting
19.00 Uhr Žrebovanie štartových čísiel /Verlosung der Startnummern / Toss up of startnumbers
SOBOTA / SAMSTAG / SATURDAY 05.06.2010
7.30 Uhr Odchod na stopy / Abfahrt zum Fährten Gelände / Outgoing at tracking place (phases A)
8.00 Uhr Začiatok poslušnosti a obrany na štadióne / Beginn der Unterordnung im Stadion, anschl. Schutzdienst / Starting to take phases B (Obedience) and phases C (Protection) at the stadium 
12.15 - 14.00 Uhr Obedňajšia prestávka / Mittagspause / Lunch break
14.10 Uhr Pokračovanie MS / Fortführung der WM / Continuing of World Championship
20.00 Uhr Slávnostný večer / Festabend / Reception (Social evening)
NEDEĽA / SONNTAG / SUNDAY 06.06.2010
7.30 Uhr Odchod na stopy / Abfahrt zum Fährten Gelände / Outgoing at tracking place (phases A)
8.00 Uhr Začiatok poslušnosti a obrany na štadióne / Beginn der Unterordnung im Stadion, anschl. Schutzdienst / Starting to take phases B (Obedience) and phases C (Protection) at the stadium
15.15 Uhr Ukážky odboru kynológie a hipológie Prezídia Policajného zboru a letky Ministerstva vnútra SR / Vorführungen der Kynologiesection des Polizeipräsidiums der SR mit der Flugeinheit des Innenministeriums der SR/ Show training dogs from dog training division of Presidency Police force.
16.00 Uhr Slávnostný ceremoniál a vyhlásenie výsledkov / Siegerehrung / Closing Ceremony

Zmena vyhradená / Änderungen vorbehalten / Change is reserved.


Uzávierka prihlášok/Meldeschluß/Deadline:

21.05.2010


Poplatky/Meldegebür/Payments
Štartovné a galavečer / Meldegebühr und Galaabend / payment - Start and Reception:   85.- EURO
Galavečer pre návštevníkov / Galaabend für Besucher / Reception for visitors:   35.- EURO
Parkovanie v areáli štadióna / Parkplatz im Stadiongelände /Parking at the stadium: 
osobné vozidlá / PKW / personal vehicle:  deň/ pro tag/ one day
5.- EURO 
solange Parkfläche zur Verfügung steht
karavány / Wohnmobil / Karavan: za deň/ pro tag/ one day
12.- EURO
Inzercia/ Werbung / Insertion: 
1 strana/Seite A5 100.- EURO  štvorfarebná tlač/Vierfarben Druck
1/2 strany/ 1/2 Seite  70.- EURO štvorfarebná tlač/Vierfarben Druck

Prihlášky zasielajte na adresu / Meldeadresse:

Miroslav Slovák, Hoštáky 112/3, SK - 922 03 Vrbové, Slovensko 
e-mail: britany@centrum.sk 


Informácie / Information: slowakisch, ungarisch, deutsch: 

Alica FREYER, Obchodná 469, SK - 906 38 Rohožník, 
Tel: 00421903782332 , e-mail: alica.freyer@mail.t-com.sk


Potvrdenie prijatia na MS bude zasielané účastníkovi najneskôr 10 dní pred uskutočnením MS IDC 2010. 
Die Annahmebestätigung wird dem Teilnehmer 10 Tage vor der WM zugesandt.


CACIT sa bude zadávať podľa Medzinárodného skúšobného poriadku FCI / Das CACIT wird nach der Internationalen Prüfungsordnung vergeben / CACIT shall behind-give according to International trial order FCI.
CACT sa bude zadávať podľa národného skúšobného poriadku / Das CACT wird nach den Bestimmungen der Nationalen Prüfungsordnung vergeben / CACT shall behind-give according to National trial order.

Aktuálne informácie / Aktuelle Informationen / Actual informations: http://www.dobermann.sk/klub

Veterinárne podmienky/Veterinärebestimmungen / Vet conditions:

Psi musia mať platný medzinárodný očkovací preukaz, v ktorom je potvrdené, že pes bol očkovaný proti besnote, hepatitíde a parvoviróze minimálne 21 dní a maximálne 1 rok pred akciou. Zahraniční vystavovatelia musia predložiť od príslušného okresného veterinára potvrdenie, že sa v mieste bydliska nenachádza žiadne infekčné ochorenie. Potvrdenie nesmie byť staršie ako 3 dni odo dňa vycestovania. Prosím, dbajte na veterinárne predpisy Európskej únie!

Die Hunde müssen einen Internationalen Imfpass vorweisen in dem bestätigt wird, dass der Hund gegen Tollwut, Hepatitis und Parvovirose in dem Zeitraum von 21 Tagen bis zum 1 Jahr vor dem Reiseantritt geimpft wurde. Hunde, die aus dem Ausland kommen, müssen vom Amtstierarzt eine Bestätigung mitbringen, dass in ihren Wohngebiet keine Krankheit gibt. Die Ausstellung der Bestätigung darf nicht älter als 3 Tage vor der Abreise sein. Beachten Sie bitte die Veterinärebestimmungen der Europäischen Union.

Dogs must have valid International vaccine licence, in which is certified, that dog was vaccinated against rabies, Hepatitis and Parvovirose minimum 21 days and maximum 1 year before action. Foreign showman must advance from competent district vet certificate, that myself in blend residenceis not any infection affection. Certificate not allowed be older like 3 days befor of travelling day. Please, keeping of vet conditions valid in European union.


Ubytovanie/ Unterkunft /Accommodation

Možnosť ubytovania v Piešťanoch / Hotel Bestellungen - Piešťany / Hotels accommodation - Piešťany Slovakia: 

Doberman klub dohodol u nasledovných hotelov uvedené ceny: 
Der Dobermann Klub hat für Sie bei den nachstehenden Hotels folgende Preise vereinbart :
Hotel MÁJ ***
Hlboká 49
921 01 Piešťany
Tel.: 00421-33-774 1202, Tel.: 0421-33-774 72122 
http://www.hotelmaj.sk  
e-mail: recepcia@hotelmaj.sk 

Cena za dvojposteľovú izbu 35.- € za noc, raňajky 5,50.- €, poplatok za psa 9,95.- € za noc.
Preis für Zweibettzimmer 35 € pro Nacht, Frühstück 5,50 € , pro Hund 9,95 € pro Nacht 

Penzión BODONA ***
Hlboká 49
921 01 Piešťany
Tel.: 00421-33-774 1202, Tel.: 0421-33-774 72122 
http://www.bodona.sk  
e-mail: info@bodona.sk

Dvojposteľová izba 46,14 € za noc, poplatok za psa 6,64 € za noc
Zweibettzimmer 46,14 € pro Nacht , pro Hund 6,64 € 

Hotel SATELIT ***
Nám. J. Murgaša 3
921 01 Piešťany
Tel.: 00421-33-772 5833 
www.hotelsatelit.sk  
e-mail: recepcia@hotelsatelit.sk 

dvojposteľová izba 53.- € za noc, poplatok za psa 11.- € za noc
Zweibettzimmer 53.- € pro Nacht, pro Hund 11.- €

Uvedené ceny platia len pri objednaní do 28.2.2010. Pri objednaní uveďte heslo „ DOBERMANN „ , aby ste dostali dohodnuté ceny. Nezabúdajte, že Piešťany sú známym kúpeľným mestom a ubytovanie je veľmi rýchlo zadané.
Diese Preise haben Gültigkeit bei Bestellungen bis 28.2.2010. Bitte erwähnen Sie das Stichwort „ DOBERMANN „ . Bedenken Sie, dass Piešťany ein bekannter Kurort ist und die Hotels meist ausgebucht sind. 

Hotel SĹŇAVA (Sorea) ***
Hlboká 47, 
921 01 Piešťany
Tel.: 00421-33-79 80 111,
http://www.sorea.sk/ 
e-mail: slnava@sorea.sk 
Hotel VILA ANNA MARY***
Pod Párovcami 5159/3
921 01 Piešťany
Tel.: 00421-33-774 0510 - 1 
http://www.vila-online.com  
e-mail: annemary@vila-online.com 
Iné hotely / Other hotels: http://www.hotels-slovakia.com/hotels-in-piestany 
Počasie/ Wetter / Weather: http://www.meteo.sk/
Information about city  Vrbové
Information about  Slovakia