Dobermann klub Slovenskej republiky

pozýva na / ladet zum

ZTP - Zuchttauglichkeits Prüfung 2013 

10. August 2013

Miesto konania / Austragungsort

Kamenný Mlyn

Rozhodcovia / Richter :

Hr. Hans WIBLISHAUSER ( D )

 

 Uzávierka/Meldeschluss/Deadline: plný počet prihlásení/ ZTP capacity is full

Štartovné/Startgebür/Start payment: 70,- €

 

 

Kontaktné informácie:
Contact information:
Kontakt information:
Alica FREYER, Obchodná 469, SK - 90638 Rohožník 
Tel: 00421/ 903 78 23 32, 0043 / 6767 01 95 67 
Fax: 00421/34 65 88 073
E-mail: alica.freyer@mail.t-com.sk

Od roku 2009 musia byť 6 týždňov pred konaním ZTP všetky podklady odoslané DK Nemecka. 
Spolu s prihláškou nám zašlite:

  • fotokópiu rodokmeňa,

  • fotokópiu vyhodnotenia röntgenu bedrových kĺbov z Nemecka (tlačivo na požiadanie dodá p. Alica Freyer - alica.freyer@mail.t-com.sk). ZTP sa nemôže zúčastniť pes/ suka ak ešte nemá vrátené vyhodnotenie RTG ,

  • fotokópiu certifikátu o vykonanej skúške (najnižšia skúška pre účasť na ZTP je doprovodná skúška BH, BgH), IPO, SVV, SchH...,

  • fotokópiu dokladu o úhrade.

Bez uvedených dokladov nedostane pes povolenie ku skúške ZTP. Všetky fotokópie dokladov musia byť predložené DK Nemecka najneskôr 6 týždňov pred konaním ZTP. Ak nebudú tieto doklady doložené, Nemecký dobermann klub nedá súhlas ku konaniu ZTP. 
Ak má otec a matka ZTP treba taktiež doložiť fotokópie ZTP rodičov, alebo aspoň vyhodnotrenie RTG matky z Nemecka (ak matka nemá ZTP). V tom prípade bude mať pes/suka ktorí sa ZTP zúčastnia a úspešne zložia ZTP NORMÁLNE ZTP. V opačnom prípade bude mať pes/suka STARTER ZTP.
Prosíme priložiť aj fotokópiu dokladu o úhrade. Pri nástupe na ZTP musí psovod predložiť orginály všetkých dokladov. 
Usporiadateľ nezodpovedá za škody spôsobené psom alebo psovi. Každý pes musí maľ veterinárny preukaz s platnými očkovaniami proti besnote, psinke, parvoviróze a hepatitíde minimálne 21 dní a maximálne 1 rok pred výstavou. 
Prosím, dbajte na veterinárne predpisy EU.

Bitte nicht vergessen zu schicken: 

  • Pedigree fotokopii, 

  • Prüfung Certifikat,

  • fotokopii der RTG Auswertung aus Deutschland, 

  • Bezahlungbestätigung.

Bei Anmeldung zur ZTP bitte die Kopien der BGH,IPOod. SCH Prüfung, der Ahnentafel und der HD- Auswertung aus Deutschland sowie der Zahlungsbestätigung beilegen. Ohne diese Papiere wird der Hund vom DV nicht zur ZTP zugelassen. Beim Antreten müssen alle Papiere im Original vorhanden sein. 
Alle Unterlagen müssen spätestens sechs Wochen vor Abhaltung der Prüfung beim DV eingereicht sein. Für Schäden die durch Hunde verursacht werden, müssen vom jeweiligen Hundeführer bzw. Besitzer ersetzt werden. Sollte die Prüfung aus objektiven Gründen entfallen, wird die Meldegebühr für den vorhergegangenen Aufwand verwendet. 
Bei Übernahme des Hundes zur Prüfung muß der Teilnehmer einen Internationalen Impfpass vorweiswn, dass der Hund gegen Tollwut, Staupe, Hepatitis und Parvovirose in dem Zeitraum von 21 Tagen bis zu einem Jahr vor dem Reiseantritt geimpft wurde. 
Bitte, beachten Sie die Veterinärvorschriften der Europäischen Union!

Program / Programm

Príjem psov / Einlass der Hunde od / ab 7.30 hod./Uhr
Začiatok posudzovania / Beginn des Richtens 8.00 hod./Uhr

Zahlungen bitte an die: 
SLSP Tomášikova 48, 832 87 Bratislava, Slowakei 
Konto Name: Dobermann Klub SR 
Konto Nr.: 11481436/0900, 
Swift: GIBASKBX, 
IBAN: SK20 0900 0000 0000 1148 1436

Slovenskí vystavovatelia môžu uhradiť poplatok na účet: Slovenská sporiteľňa Bratislava
názov účtu: Dobermann Klub SR
číslo účtu: 11481436 / 0900

 

Vystavovateľ sa zaväzuje uhradiť štartovné i v tom prípade, že sa skúšky vhodnosti do chovu - ZTP nezúčastní. Prihlášky bez potvrdenia o úhrade nebudú prijaté!
Usporiadateľ nezodpovedá za škody spôsobené psom alebo psovi. V prípade, že by sa skúška z objektívnych príčin nekonala, budú poplatky použité k úhrade nákladov spojených s jej prípravou. Každý pes musí mať veterinárny preukaz s platnými očkovaniami proti besnote, psinke, parvoviróze a hepatitíde minimálne 21 dní a maximálne 1 rok pred výstavou. Prosím, dbajte na veterinárne predpisy Európskej únie! 

Psovod musí mať uzavretú poistku na prípadné škody alebo ujmy na zdraví spôsobené psom a kópiu predloží pri nástupe na ZTP.


Der Starter verpflichtet sich zur Zahlung der Meldegebühr, auch wenn er an dieser Veranstaltung nicht teilnimmt. Meldungen ohne Zahlungsbeleg werden nicht angenommen! 
Für Schäden die durch Hunde verursacht werden, müssen vom jeweiligen Hundeführer bzw. Besitzer ersetzt werden. Sollte die Prüfung aus objektiven Gründen entfallen, wird die Meldegebühr für den vorhergegangenen Aufwand verwendet. 
Bei Übernahme des Hundes zur Prüfung muß der Teilnehmer einen Internationalen Impfpass vorweisen, dass der Hund gegen Tollwut, Staupe, Hepatitis und Parvovirose in dem Zeitraum von 21 Tagen bis zu einem Jahr vor dem Reiseantritt geimpft wurde. 
Bitte, beachten Sie die Veterinärvorschriften der Europäischen Union!


Der Hundeführer muß für den Hund eine Haftpflichtversicherung abgeschlossen haben und eine Kopie davon vorlegen.