MAJSTROVSTVÁ SVETA VO VÝKONE DOBERMANOV / IDC WELTMEISTERSCHAFT 2007 / IDC World championship 2007
so zadávaním/mit der Vergabe CACIT/FCI a CACT/SK/ 
15.6. - 17.6.2007 *
Futbalový štadión MŠK / Fussballstadion / Football stadium 

VRBOVÉ SLOWAKEI 

VÝSLEDKY - ERGEBISSE - RESULTS


 Rozhodcovia/ Richter/Judges:
  Stopy/Fährte/Tracking: Sándor Kocsis (H)
  Poslušnosť/Unterordnung/Obedience: Inge Eberstaller (A)
  Obrana/Schutzarbeit/Protection: Willi Ohl (D)
Dozor nad stopami/Fährtenaufsicht/ Tracking supervisor: Jozef Klíma (SK)
 Figuranti/Helfer/Helpers:
Herrn: Ondrej Bihári, Peter Mičúch, Martin Tóth
Skúšobný pes/Probehund:
IR GOLD MIČER
nar.11.4.2003 
O: D´ono Vijoko di Matario 
M: Alane of Mon-ja-mes 
CH: Černohorský Miroslav 
M: Kosař Libor
Kladači stôp / Fährtenleger:
Herrn: Martin Šťastný (vedúci stôp), Ivan Suchánek, Braňo Fuljer
Veterinárny dozor / Veterinäraufsicht:
Herr: MVDr. Jaroslav Kráľ

Terény pre stopy / Fährten geländen / Ground for tracking: Tráva, alebo ďatelina - podľa poveternostných podmienok / 
Rasen oder Klee je nach witterung und Beschaftenheit des Geländes /
Grass, or shamrock - according to meteorological condition.
Predmety na stopy/ Fährten gegenstände/ Tracking article: Drevo, koberec a koža/ 
Holz, Teppich und Leder/
Wood, carpet and leather.

Doberman klub Slovenskej republiky ďakuje:

Mestskému zastupiteľstvu Vrbové na čele s primátorom PaedDr. Ivanom Borovským
Mestskému futbalovému klubu a jeho predsedovi Ing. Petrovi Adamcovi 
Klubu športovej kynológie a jeho predsedovi Miroslavovi Slovákovi 
Kynologickej revue a jej vydavateľovi Jozefovi Šusterovi 
Odboru kynológie prezídia policajného zboru a jeho riaditeľovi plk.RNDr.Vladimírovi Ďurišinovi.
Generálnemu sponzorovi: Master Foods dodávateľ krmiva Pedigree
Hlavnému sponzorovi: Eurosport
Sponzorom: Bodet and Horst s.r.o, Andrea s.r.o., Chirosan s.r.o., Semikron s.r.o., Yardspol s.r.o, Silverman s.r.o., Lucus s.r.o., Flexi, Happy Dog, Gappay, Versox, Lavoro, Buyadog K9, Z polytanu , PD Vrbové, PD Kočín, PD Lopašov, Stein Beweragis.
Organizačný partneri: Odbor kynológie Prezídia Policajného zboru, Letka Ministerstva vnútra, Hudba Ministerstva vnútra,

Program MS IDC 2007 / Programm IDC WM 2007

PIATOK / FREITAG / FRIDAY 15.06.2007
8.00 - 13.00 Uhr Oficiálny tréning / Offizielles Trainnig/ Official training at the stadium
11.00 - 13.00 Uhr Prezentácia + veterinárna kontrola / Präsentation + Veterinärkontrolle / Presentation and Veterinary control
15.00 Uhr Skúšobný pes / Probehund / Test dog
16.00 Uhr Slávnostné otvorenie / Feierliche Eröffnung / Opening Ceremony
18.00 Uhr Porada rozhodcov s vedúcimi družstiev / Richterbesprechung mit den Mannschaftsführern / Judges´and team leaders' meeting
19.30 Uhr Žrebovanie štartových čísiel /Verlosung der Startnummern / Toss up of startnumbers
SOBOTA / SAMSTAG / SATURDAY 16.06.2007
7.00 Uhr Odchod na stopy / Abfahrt zum Fährten Gelände / Outgoing at tracking place (phases A)
8.00 Uhr Začiatok poslušnosti a obrany na štadióne / Beginn der Unterordnung im Stadion, anschl. Schutzdienst / Starting to take phases B (Obedience) and phases C (Protection) at the stadium 
12.15 - 14.00 Uhr Obedňajšia prestávka / Mittagspause / Lunch break
20.00 Uhr Slávnostný večer / Festabend / Reception (Social evening)
NEDEĽA / SONNTAG / SUNDAY 17.06.2007
6.00 Uhr Odchod na stopy / Abfahrt zum Fährten Gelände / Outgoing at tracking place (phases A)
8.00 Uhr Začiatok poslušnosti a obrany na štadióne / Beginn der Unterordnung im Stadion, anschl. Schutzdienst / Starting to take phases B (Obedience) and phases C (Protection) at the stadium
12.15 - 14.00 Uhr Obedňajšia prestávka / Mittagspause / Lunch break
14.30 - 15.00 Uhr Ukážky výcviku psov Útvaru osobitného určenia Prezídia Policajného zboru / die Vorführungen der Antiteror Einheit des Polizeipräsidiums/ Show training dogs from dog training division of Presidency Police force.
15.30 Uhr Slávnostný ceremoniál a vyhlásenie výsledkov / Siegerehrung / Closing Ceremony
Zmena vyhradená / Änderungen vorbehalten / Change is reserved.

ZÚČASTNENÉ KRAJINY / TEILNEHMERLÄNDER:
Krajina / Nation Počet pretekárov / Teilnehmeranzahl
1. Belgicko B  1
2. Česká republika I. CZ 3
3. Česká republika II. CZ 6
4. Fínsko SF 3
5. Holandsko NL 6
6. Japonsko J 1
7. Nemecko D 5
8. Nórsko N 2
9. Rakúsko A 4
10. Slovenská republika SK 1
11. Švajčiarsko CH 2
12. Švédsko S 1
13. Taliansko I 5 + 2
14. Ukraina UK 1
15. Veľká Británia GB 2

Celkom / Ingezamt :

43 + 2

Štartovné a galavečer / Meldegebühr und Galaabend / payment - Start and Reception: 65.- EURO
Galavečer pre návštevníkov / Galaabend für Besucher / Reception for visitors: 25.- EURO

Strážené parkovanie v areáli štadióna / Bewachter Parkplatz im Stadiongelände /Attendant parking at the stadium: 
osobné vozidlá / PKW / personal vehicle:  deň/ pro tag/ one day
4.- EURO 
solange Parkfläche zur Verfügung steht
karavány / Wohnmobil / Karavan: za deň/ pro tag/ one day
10.- EURO
Inzercia/ Werbung / Insertion: 
1 strana/Seite A5 100.- EURO  štvorfarebná tlač/Vierfarben Druck
1/2 strany/ 1/2 Seite  70.- EURO štvorfarebná tlač/Vierfarben Druck
Informácie / Informationen: slowakisch, ungarisch, deutsch: 
Alica FREYER
Tel: 00421/ 903 782 332 , e-mail: alica.freyer@mail.t-com.sk


Aktuálne informácie / Aktuelle Informationen / Actual informations: http://www.dobermann.sk/klub
CACIT sa bude zadávať podľa Medzinárodného skúšobného poriadku FC. Das CACIT wird nach der Internationalen Prüfungsordnung vergeben. CACIT shall behind-give according to International trial order FC.
CACT sa bude zadávať podľa národného skúšobného poriadku. Das CACT wird nach den Bestimmungen der Nationalen Prüfungsordnung vergeben. CACT shall behind-give according to National trial order.

 Ubytovanie/ Hotel Bestellungen /Accommodation

Možnosť ubytovania v Piešťanoch / Hotel Bestellungen - Piešťany / Hotels accommodation - Piešťany Slovakia: 
Hotel SATELIT ***
Nám. J. Murgaša 3
921 83 Piešťany
Tel.: +421-33-772 58 33 (recepcia), Tel.: +421-33-772 58 65 
www.hotelsatelit.sk  
e-mail: recepcia@hotelsatelit.sk 
Hotel VILA ANNA MARY***
Pod Párovcami 143
92101 Piešťany
Tel.: +421-33-774 05 11
Hotel ATÓM **
Krajinská 32
921 01 Piešťany
Tel.: +421-33-772 63 11;  +421-762 42 78
Fax: +421-33-762 66 54 
http://web.edb.sk/atom
Hotel LUX **
Červená veža 5, Banka
921 01 Piešťany
Tel.: +421-33-772 48 33; +421-33-762 48 33
Fax: +421-33-772 48 33, 
http://hotellux.host.sk  
e-mail: hotel_lux@post.sk 
Hotel VÁH **
Krajinská 11
921 01 Piešťany
Tel.: +421-33-762 33 87
Fax: +421-33-762 53 93
Penzión SOLID 
Vajanského 12
921 01 Piešťany
Tel: 00421-33-762 6452
Fax : 00421-33-772 6302 
www.penzionsolid.sk  
e-mail: gabi@penzionsolid.sk 
Ubytovňa SOU Vrbové
J. Zigmundíka 334/5
922 03 Vrbové
Tel.: +421-33-779 23 41
Fax: +421-33-771 99
61
www.souvrbove.edu.sk/kontakt.html 
e-mail: sou@souvrbove.edu.sk 
Iné hotely / Other hotels: www.travelguide.sk 
Počasie/ Wetter / Weather: http://www.meteo.sk/ 
Information about city Vrbové
Information about Slovakia

 

Veterinárne podmienky/Veterinärebestimmungen / Vet conditions:
Psi musia mať platný medzinárodný očkovací preukaz, v ktorom je potvrdené, že pes bol očkovaný proti besnote, hepatitíde a parvoviróze minimálne 21 dní a maximálne 1 rok pred akciou. Zahraniční vystavovatelia musia predložiť od príslušného okresného veterinára potvrdenie, že sa v mieste bydliska nenachádza žiadne infekčné ochorenie. Potvrdenie nesmie byť staršie ako 3 dni odo dňa vycestovania. Účastník MS obdrží potvrdenie o prijatí na pretek najneskôr 10 dní pred jeho uskutočnením.

Die Hunde müssen einen Internationalen Imfpass vorweisen in dem bestätigt wird, dass der Hund gegen Tollwut, Hepatitis und Parvovirose in dem Zeitraum von 21 Tagen bis zum 1 Jahr vor dem Reiseantritt geimpft wurde. Hunde, die aus dem Ausland kommen, müssen vom zuständigen Amtstierarzt eine Bestätigung mitbringen, dass in Ihren Wohngebiet keine Krankheiten gibt. Die Ausstellung der Bestätigung darf nicht älter als 3 Tage vor der Abreise sein. Beachten Sie bitte die Veterinärebestimmungen der Europäischen Union.


Dogs must have valid International vaccine licence, in which is certified, that dog was vaccinated against rabies,
Hepatitis and Parvovirose minimum 21 days and maximum 1 year before action. Foreign showman must advance from competent district vet certificate, that myself in blend residenceis not any infection affection. Certificate not allowed be older like 3 days befor of travelling day. Please, keeping of vet conditions valid in European union.