DOBERMANN KLUB
Slovenskej republiky

Oficiálna stránka Dobermann klubu SR

Dobermann
klub
Legislatíva,
dokumenty
Plemeno
Dobermann
Chov Klubové akcie výstavy Novinky a oznamy Diskusia a príspevky Linky
Späť

Anglická verzia

Nemecká bonitácia ZTP (Zuchttauglichkeitsprüfung)

 

Zuchttauglichkeitspüfung - PRAVIDLÁ
Účelom ZTP je zistiť tie jedince plemena doberman, ktoré sú v zmysle štandardu plemena doberman a sú vhodné pre chov a zároveň selekciou eliminovať  jedincov nevhodných pre chov.

ZTP môže byť posudzovaná iba znalcom plemena. Nemeckú ZTP môže posúdiť na Slovensku len nemecký rozhodca. Klub ho po dohode termínu konania vyžiada z Nemeckého doberman klubu.

Klub na tlačive požiada Nemecký dobermann klub o chránenie akcie. Vedúceho ZTP určuje Doberman klub SR. ZTP môže byť usporiadaná iba ak bola zo strany DV (DOBERMANN VEREIN) schválená a ak informácia o jej konaní bola zverejnená. Skúška sa môže uskutočniť, iba ak bolo zapísaných najmenej 7 psov. Maximálny počet psov posúdených v jednom dni je 15.

Prihláška na ZTP zaslaná do DV musí uvádzať názov a adresu klubu, ktorý organizuje skúšku, meno vedúceho skúšky ZTP, meno rozhodcu a konečný termín pre uzávierku prihlášok. Prihláška musí uvádzať aj presné miesto, termín a čas konania skúšok ZTP.

ZTP je samostatnou skúškou. Nemôže byť usporiadaná v spojení so žiadnou výstavou, alebo spolu s iným pretekom. Skúška môže byť vykonaná iba v prípade, ak má rozhodca k dispozícií na posúdenie najmenej 7 psov, a ak je miesto konania skúšok vhodné pre tento účel. Rozhodca je oprávnený sa vyjadriť k vhodnosti priestoru pre vykonanie skúšky ZTP.

Skúšky ZTP sa môže zúčastniť každý Doberman chovaný v zmysle plemenného štandardu DV s doložením požadovaného (vyhovujúceho) vyhodnotenia displázie bedrových kĺbov (DBK). Výsledky röntgenového vyhodnotenia DBK musia byť známe do dňa konania skúšky. Všetky psy musia mať absolvovanú skúšku BH (skúška poslušnosti - najnižšia skúška pre účasť na ZTP je doprovodná skúška BH, BgH), IPO, SVV, SchH). Psy dovezené zo zahraničia, ktorých majitelia majú trvalý pobyt v Nemecku, musia mať doklad o importe. Tieto psy sa môžu zúčastniť na skúškach ZTP, pokiaľ boli všetky požiadavky DV dodržané. Minimálny vek psa pre jeho účasť na skúškach ZTP je 15 mesiacov.

Jedinec, ktorý nezloží skúšku ZTP na prvý pokus, ju môže zopakovať až po uplynutí čakacej doby (3 mesiace). Jedinec, ktorý nezložil ZTP ani na druhý krát, už skúšku viac opakovať nesmie a je natrvalo vyradený v Nemecku z chovu.

Vedúci skúšok vykoná kontrolu požadovaných dokladov a pripraví hodnotiace dokumenty. Zodpovedá za nepretržitý chod skúšok, ako aj za dostupnosť všetkých zariadení a pomôcok potrebných pre vykonanie skúšky. Vedúci skúšok musí byť po celý čas konania skúšky dostupný.

Počas konania skúšok musia byť všetky ostatné psy umiestnené tak, aby nerušili priebeh skúšky. Počas, ktorejkoľvek časti skúšky nie je u psa povolené použitie sťahovacieho obojku.

PRIEBEH SKÚŠKY ZTP
  1. Overenie pravidiel hodnotenia.
  2. Posudzovanie temperamentu - povahy psa. Eliminácia psov: agresívne, plaché, bojazlivé psy sú vylúčené z chovu.
  3. Rozhodnutie a vyhlásenie výsledkov ZTP.

Ak sa ZTP koná deň pred výstavou a ZTP a výstava je posudzovaná tým istým posudzovateľom - rozhodcom, a ten istý pes sa zúčastňuje na oboch akciách, výsledná klasifikácia psa bude oznámená až v deň konania výstavy.

Ako prvé v poradí sú posúdené psy a následne suky. Rozhodca vpisuje záznamy do posudkového listu, ktorý je na záver potvrdený podpisom vedúceho skúšok ZTP. Rozhodnutie a vyjadrenie rozhodcu k temperamentu psa je nemenné.

Dosiahnuté hodnotenie psa posúdeného na skúškach ZTP je platné počas celého jeho života. Jeho chovnosť a pridelenú klasifikačnú triedu môže zrušiť iba výbor DV a to iba v prípade, ak boli zistené nové, alebo skôr neznáme genetické chyby. Zrušenie pridelenej klasifikačnej triedy zo skúšky ZTP musí byť majiteľovi psa oznámené písomne - doporučeným listom. Skúšky ZTP sa nesmú zúčastniť psy v priamom vlastníctve rozhodcu posudzujúceho ZTP, alebo vo vlastníctve jeho rodinných príslušníkov. Po ukončení skúšky musia byť výsledky - posudkové listy odovzdané všetkým: majiteľom, spolumajiteľom, resp. psovodom. Kópie posudkových listov musia byť zaslané do DV najneskôr do 3 dní po konaní skúšok. Ďalšiu kópiu obdrží rozhodca, ktorý počas skúšky vykonával posudzovanie. Všetky finančné záležitosti musia byť ihneď vysporiadané.

PRAVIDLÁ PRE POSUDZOVANIE A USMERNENIE PRE VÝKON
Rozhodca pred začiatkom skúšok ZTP krátko vysvetlí všetkým súťažiacim - psovodom účel skúšky a obsah vyžadovaných cvikov. Pred nástupom na skúšku sa psovod spolu so psom prihlási u rozhodcu. Vedúci skúšok skontrolujte autenticitu psa s jeho preukazom o pôvode (PEDIGREE) a s jeho tetovaním, alebo čipovaním.

Výsledné hodnotenie je vykonávané podľa smerníc určených Nemeckým doberman klubom t.j. podľa jeho pravidiel, stanov a podľa štandardu plemena. Špeciálna pozornosť je venovaná všetkým chybám, ktoré môžu mať vplyv na pracovnú upotrebiteľnosť psa, tak ako je napríklad slabá papuľa, dlhý a slabý chrbát, chyby na predných alebo zadných končatinách a samozrejme aj na prípadné chyby v pohybe psa. Odchýlka vo výške viac ako 2 cm musí byť posúdená zníženým hodnotením exteriéru psa. Väčšia odchýlka vedie k vylúčeniu psa z chovu. Psy s vadou zubov (chýbajúce zuby podľa zubnej schémy - menej než 42 zubov, predkus, kliešťový skus, podkus) sú vylúčené z chovu. Reakcie psa počas prehliadky zubov sú špeciálne sledované, negatívny prejav psa môže viesť k označeniu problémov v jeho povahe.

Minimálne požadované ohodnotenie psa je VD - Veľmi dobrý (pretože psy sú viac využívané v chove).

Minimálne požadované ohodnotenie suky je D - Dobrý.

Po posúdení exteriéru psa rozhodca vyzve psovoda, aby odviedol svojho psa ním určeným smerom - do vzdialenosti 100 krokov naprieč skúšobnou plochou. Pes musí byť vedený na vodítku, ktoré nesmie byť napnuté. Počas chôdze sa psovod so psom postupne stretáva s 8 ľuďmi, ktorí sa voľne pohybujú, alebo môžu stáť. Títo ľudia následne vytvoria skupinu. Tvar skupiny nie je konkrétne stanovený. Rozhodca postupne vyzýva skupinu, aby sa pohybovala a menila zoskupenie. Môže vyzvať skupinu aby sa pohybovala smerom ku psovodovi so psom, alebo aby vykonala zovretie psa a psovoda. Tiež môže vyzvať psovoda, aby so psom kráčal smerom ku, resp. okolo skupiny. Tieto vzájomné stretnutia sú dôležité pre navodenie každodenných situácií, v ktorých sa pes môže denne nachádzať (napr. stretnutia s neznámymi ľuďmi, tlieskanie rúk, padanie predmetov, otváranie dáždnika atď. ). Počas tejto časti skúšky je obzvlášť dôležité, aby nebola voči psovi vykonaná žiadna hrozba ani negatívne správanie - toto je počas celého hodnotenia sebadôvery, nebojácnosti, temperamentu - povahy, poslušnosti a odvahy psa prísne zakázané. Následne rozhodca vyzve psovoda aby so psom zaujali východzie stanovisko, kde psovod uviaže psa ku kolíku a bez použitia akýchkoľvek príkazov, ako napríklad "Ľahni", alebo "Miesto" odchádza do úkrytu mimo dohľad psa. Počas presunu psovoda so psom ku kolíku sú vystrelené dva výstrely zo vzdialenosti cca 15 krokov, za použitia nábojov ráže 6 mm. Psy ľakajúce sa streľby nie sú vhodné pre uchovnenie. Senzitívnosť (citlivosť) na strelné zbrane je prísne odlišovaná od ľakavosti sa streľby.

Uväzovací kolík musí byť umiestnený, tak aby bol k nemu možný prístup zo všetkých strán (nesmie byť umiestnený pri stene, alebo pri inej prekážke). Pes zostáva vyviazaný na kolíku minimálne 5 minút. Následne sa rozhodca voľným krokom priblíži ku psovi na vzdialenosť 2 - 3 kroky. Prejde okolo psa vo vzdialenosti približne 2 - 3 kroky bez útočenia, alebo hrozenia na psa. Rozhodca sa pred psom zastaví a na zem pustí papiere, alebo niečo podobné. Všetky reakcie psa počas neprítomnosti psovoda sú osobitne sledované a vyhodnocované. Následne sa na vyzvanie rozhodcu psovod vráti ku psovi a odvádza ho zo skúšobného priestoru. V smere rozhodcu je v úkryte pripravený figurant.

Časť 1. 
Rozhodca usmerní psovoda aby postupoval so psom určeným smerom. Pes je vedený na vodítku. V smere rozhodcu figurant vystúpi z úkrytu a vykoná prepad psovoda a psa spredu. Pes musí prepad zlikvidovať, čím prejaví obranný inštinkt a ochráni svojho psovoda. Pes smie zasiahnuť, iba v prípade ak figurant zaútočí. Počas zadržania figuranta psom, mu figurant hrozí verbálne aj fyzicky, ale nesmie ho zasiahnuť palicou. Na príkaz rozhodcu figurant prestane útočiť.

Poznámky k časti 1.
Je veľmi dôležité, aby figurant bol oblečený v ochrannom odeve pozostávajúcom z ochranných nohavíc a kabátu. Palica používaná pre hrozenie nesmie byť príliš ohybná. Úkryt musí byť prenosný. Figurant zasahuje iba na pokyn rozhodcu, teda o čase vykonania prepadu rozhodne rozhodca. Útok je vykonaný vždy z čelnej strany proti psovodovi, nie na psa. Ak pes zaútočí, figurant sa k nemu otočí a začne mu ústne a fyzicky hroziť. Palica smie byť použitá iba ako hrozba, nikdy nesmie psa udrieť. Pes smie figuranta zadržať aj na inom mieste ako rameno.

Časť 2. 
Figurant sa otočí do opačného smeru a začne utekať do vzdialenosti 50 krokov. Psovod drží psa iba za obojok a na vyzvanie rozhodcu ho vyšle na jeho zadržanie. Figurant najskôr uteká v smere rozhodcu, vo vzdialenosti cca 8 - 10 krokov sa otočí a zaútočí na psa. Figurant opäť psovi hrozí, ale nikdy nesmie psa udrieť palicou. Psovod môže psa povzbudzovať. Na príkaz rozhodcu figurant útok na psa ukončí. Psovod sa vráti ku psovi a opäť si ho pripevní na vodítko a odhlási sa u rozhodcu.

Poznámky k časti 2.
Figurant musí odísť do vzdialenosti 50 krokov. Rozhodca poučí figuranta ako a kedy zaháji útok na psa, na čas pokiaľ musí psovi hroziť (ústne a fyzicky). A na to, že palicu môže použiť iba na hrozenie.

 

POSUDZOVANIE POVAHY
Pre posúdenie povahy sú nasledovné 4 možné klasifikačné ohodnotenia:
  • 1A
  • 1B
  • "HELD-BACK" - pozastavený na 3 mesiace
  • Unsuitable for Breeding - nevhodný pre uchovnenie.

1A 
Psy, ktoré vykazujú správne reakcie v obrane s požadovaným prechodom do kľudového stavu. Hodnotením "1A" môže byť ocenený len ten pes, ktorý počas celej skúšky podáva vyrovnané výkony. Pes ktorý má požadované prechody medzi vzruchmi a útlmami - hodnotenie povahy psa ako aj jeho činnosť na obrane bola vyrovnané.

1B 
Hodnotením "1B" je ocenený ten pes, ktorého výkon počas skúšky bol posúdený ako veľmi dobrý a prijateľný do chovu.

Held-Back - pozastavený na 3 mesiace
Psy musia prejavovať vyžadované reakcie. Toto ocenenie získa jedinec, pri ktorom sa vyskytne pochybnosť o jeho reakciách psa (prílišná podráždenosť, strach na kolíku, mierna reakcia na streľbu), ktorá by mohla mať negatívny vplyv na uznanie chovnosti. Pes s touto klasifikačnou triedou sa smie opakovane zúčastniť na ZTP posudzovaného iným rozhodcom, najskôr však po 3 mesiacoch. Túto klasifikáciu, však môže získať iba jeden krát.

Unsuitable for Breeding - nevhodný pre uchovnenie
Psy plaché, nervózne, bojazlivé a agresívne sú nie sú zaradené ako chovné.

 

preklad z originálu: E. Kozsuchová  
revidované 06.08.2008: A. Freyer 
Copyright © 2006 EKO

Nemecká skúška ZTP sa zapisuje ako:
Známky u: Rating - Formwert - Exteriér Character - Wesen - Povaha
Psov   V(V)   1A alebo 1B
  SG(VD)   1A alebo 1B
Súk   V(V)   1A alebo 1B
  SG(VD)   1A alebo 1B
  G(D)   1A alebo 1B

Informácie
Adresa nemeckého DK Dobermann-Verein (DV) e. V. 
Thorwaldsenstraße 29 
80335 München 
Deutchland
Telefax: ++49 (089) -1234 741
Telefon: ++49 (0) 89 -1234 224 (Mo., Di., Do., Fr. 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr)
www.stránka www.dobermann.de
mail info@dobermann.de
Adresa pre zaslanie RTG Norbert Daube
Elpke 36
33 605 Bielefeld
Deutchland
cena za vyhodnotenie RTG: 45 € 
Poplatok nesmie byť uhradený vopred! Doberman klub Nemecka zašle žiadateľovi faktúru, ktorú bude potrebné následne uhradiť! 
číslo účtu pre zaslanie poplatku za vyhodnotenie RTG:

Banka:

Stadtsparkasse München
IBAN : DE40 7001 0080 0179 8298 09
BIC: PBNKDEFF
vzor tlačiva: 
(originál je zasielaný na vyžiadanie p. A. Freyer)
tlačivo
Kontaktná osoba: Alica Freyer
Obchodná 469
Sk - 906 38 Rohožník
Tel. 00421/ 903 78 23 32, 0043 / 6767 01 95 67
Fax 00421/34 65 88 073
E-mail alica.freyer@mail.t-com.sk

 

Hore