DOBERMANN KLUB
Slovenskej republiky

Oficiálna stránka Dobermann klubu SR

Dobermann
klub
Legislatíva,
dokumenty
Plemeno
Dobermann
Chov Klubové akcie výstavy Novinky a oznamy Diskusia a príspevky Linky
Späť

 KÖRUNG

Ciel Körung-u

 • Ustálenie plemena hlavne v chove a doporučenie vhodnosti psov pre ich ďalšie využitie v chove.
 • Vymáhanie nároku na udelenie hodnotenia, resp. upravenie pridelenej klasifikačnej triedy je neprípustné.

 

 • Körung-u sa môžu účastniť jedinci plemena doberman, chovaný v zmysle štandardu plemena a pravidiel DV e.V. (nemecký dobermann klub) a ktoré zložili nemeckú bonitáciu ZTP.
 • Najneskôr v deň skúšky Körung je nevyhnutné predložiť výsledné hodnotenie zo ZTP. Minimálny vek psa pre jeho účasť na skúškach Körung je 24 mesiacov, je potrebné vziať v úvahu aj fakt, že pes súťažiaci na skúške Körung nemôže prekročiť maximálny povolený vek pre vykonanie skúšok. Ďalej je potrebné predložiť najmenej dve ocenenia z výstav od dvoch rôznych rozhodcov s ocenením V alebo V D. Prihlásený pes musí mať minimálne zloženú skúšku psa obranára SVV I alebo IPO I a tiež zložený kondičný test AD. Majiteľ prihláseného psa musí byť členom nemeckého doberman klubu DV e.V.. Zahraničné jedince sa rovnako môžu zúčastniť Körung-u ak boli splnené všetky potrebné náležitosti. Do toho náleží členstvo v doberman klube patriaceho pod FCI a tiež medzinárodný preukaz o pôvode psa.
 • Prihlásením psa, majiteľ súhlasí s pravidlami Körung-u. Prihlasujúci prehlasuje, že mu nie sú u psa známe žiadne choroby ani iné genetické chyby, či vady (nevynímajúc vady zistiteľné iba na základe špeciálnych vyšetrení). Sem sa vzťahuje neplodnosť, častá chorobnosť, choroby mozgu, nervové poruchy, chyby očí ....
 • Psy nesmú mať sťahovací obojok.

 

Priebeh Körung-u

 • Körung môže byť prostredníctvom DV e.V.. Körung je usporiadávaný prostredníctvom Hlavného zväzu skupín štátov Nemeckých - Landesgruppe, predsedníctvom je Hlavný zväz - Hauptverein.
 • Körung je s pravidla vykonávaný zhodne ako na východe tak i na západe Nemecka (2x ročne - na jar i na jeseň). Poplatok za prihlásenie psa je 30 euro.
 • Skupiny štátov uchádzajúce sa o usporiadanie Körung-u musia do Hlavného Zväzu DV e.V zaslať prihlášky. Až na základe rozhodnutia komisie, bude stanovené miesto a termín konania sa Körung-u (s pravidla 2 dni). Miesto a termín je vyhlásený v deň prijatia rozhodnutia a je publikovaný v príslušnom kynologickom časopise. Zároveň je vymenovaný aj predseda komisie pre Körung.
 • Prihlášky zbiera predseda komisie pre Körung. Prihlášky musia byť doručené najneskôr 3 týždne pred skúškou. Súčastne s prihlásením psa je nutné zaplatiť štartovné.
 • Körung sa môže uskutočniť, iba v prípade ak bolo prihlásených minimálne 15 psov. Maximálny počet sov pre posúdenie v jednom dni je 30.
 • Predseda komisie pre Körung zodpovedá za pokojný a plynulý priebeh skúšky. Tiež je povinný upozorniť na nežiadúce veci a konania počas skúšok. Zodpovedá za organizáciu celého priebehu skúšok, za ich nepretržitý chod, ako aj za dostupnosť všetkých zariadení a pomôcok potrebných pre vykonanie skúšky.
 • Miesto kde sa skúška koná musí byť priestranné a ohradené, z možnosťou ustajnenia psov v prípade zlého počasia. Skúšobný pes musí byť k dispozícií. .

 

Doba platnosti priznaného titulu Ankörung

 • Prvý Ankörung má platnosť 2 roky. Suky môžu byť znova predvedené po 2, no najneskôr po 3 rokoch. Ak termín nebude dodržaný, psovi bude uznané ohodnotenie Ankörung odňaté.
 • Ďalší Ankörung už platí počas celej chovnosti psa - doživotne.
 • Pes, ktorý sa z dôvodu ťažkej choroby, alebo iných problémov nemôže zúčastniť v ďalšom Ankörung-u, musí byť predvedený v nasledujúcom roku. Komisia pre Körung musí byť o chorobe psa informovaná prostredníctvom zaslania potvrdenia od veterinárneho lekára. Komisia má právo požiadať o zaslanie potvrdenia zo špecializovanej kliniky pre zvieratá.
 • Všetky práva vyplývajúce z Ankörung-u, závisia od času.
 • Psy, ktoré neprejdú prvým Ankörung-om, môžu byť znova predvedené najskôr po 6 mesiacoch. Ďalší pokus už nie je možný. Potvrdenie Ankörung na čas chovnosti je tým pádom nemožné.
 • Členovia komisie pre Körung sú ustanovený prostredníctvom Zväzu rozhodcov. Körung usporadúva komisia pre Körung. Komisia sa skladá z dvoch rozhodcov pre výkon a z jedného rozhodcu pre exteriér. V ojedinelých prípadoch sa komisia môže skladať z jedného rozhodcu pre výkon (Körmeister) a jedného rozhodcu pre exteriér (Körrichter). Zodpovedným za Körung je Körmeister. Komisia vymenúva pomocníka.

Pravidlá posudzovania

Pred začiatkom skúšky rozhodcovia všetkým súťažiacim - psovodom krátko vysvetlia účel skúšky a obsah vyžadovaných cvikov.

Pred nástupom na skúšku sa psovod spolu so psom prihlási u rozhodcu. Predseda skúšobnej komisie skontrolujte autenticitu psa s jeho preukazom o pôvode (PEDIGREE) a s jeho tetovaním a potvrdenia na pripustenie k vykonaniu skúšky. 

Körung je vykonávaný rôznymi spôsobmi podľa usmernení rozhodcu, alebo jeho pomocníkov (podľa pravidiel ZTP).

Počas vykonávania cvikov nie je prípustné, aby sa dostal pes do konfliktnej situácie. Dobermany, ktoré počas posudzovania povahy preukážu nežiadúce reakcie, budú automaticky vyradené z ďalšieho preskúšania.

Následne sa podľa formuláru pre Körung posudzuje exteriér psa. Pes musí pripustiť dotyky cudzej osoby počas merania a váženia. Psy, ktoré nezodpovedajú týmto požiadavkám musia mať udelený odklad skúšky, alebo musia byť celkom vylúčené (pri nasledujúcom predvedení v Körung-u po prvom odklade alebo pri Ankörung-u na čas chovnosti).

Za účelom preskúšania odolnosti psa sa vykoná streľba. Bez upozornenia sa vo vzdialenosti 15 až 20 krokov od predvádzaného psa vykonajú dva výstrely (6-9 mm). Plaché psy sú vylúčené zo skúšky.

 

Časť I
Pomocník sa riadi pokynmi rozhodcu. Na príkaz rozhodcu (Körmeister) kráča psovod so psom na vodítku 20 krokov v smere k úkrytu. Počas chôdze psa odopne z vodítka a pokračuje ďalej v určenom smere - najviac 30-40 krokov - z volne kráčajúcim psom pri nohe psovoda. Na príkaz rozhodcu pomocník vybieha z úkrytu a bez kriku vykoná prepad psovoda spredu. Pes musí ihneď, bez príkazu a bez ustupovania prepad zlikvidovať a vykonať plný zákus do rukávu figuranta. Figurant vykoná dva údery psa na nie citlivých miestach. Na príkaz rozhodcu pomocník prestane klásť odpor. Pes musí rukáv pustiť na povel "PUSŤ" (aus).


Časť II
Psovod  so psom odchádza a neustále sleduje pomocníka. Vo vzdialenosti 100 krokov začne pomocník s krikom utekať. Psovod vyzve pomocníka aby zastavil a následne na neho vyšle psa. Po prebehnutí vzdialenosti psom cca 20 krokov, sa pomocník na príkaz rozhodcu otáča a začne psovi hroziť - hlasno kričí a naznačuje fyzický útok. Pies musí utekajúceho pomocníka zadržať pevným a plným zákusom. Následne na príkaz rozhodcu sa zápas končí.
Pes musí na povel "PUSŤ" (aus) pomocníka pustiť a musí zostať pri pomocníkovi. Psovod prichádza ku psovi až na príkaz rozhodcu. Ankörung môžu získať iba psy, ktoré vykonajú pevný a plný zákus.

 

Klasifikácia pre Körung

1 A / B
2 A / B
körunfähig (psy nespôsobilé pre Körung)


1 A / B
Psy, ktoré sú preferované v chove.
Hodnotením 1 A / B môžu oklasifikované tie psy, ktoré boli exteriérovo i psychicky vysoko ohodnotené, t.j. psy, ktoré v Körklasse 1 dostali ocenenie výborný. Podiel na určení ohodnotenia psa A alebo B má psychická a výkonnostná stránka počas obrany.


2 A / B
Psy, ktoré sú vhodné v chove.
Hodnotením 2 A / B môžu oklasifikované tie psy, ktoré boli z hodnotenia exteriérovej stránky dostali ocenenie veľmi dobrý. Podiel na určení ohodnotenia psa A alebo B má psychická a výkonnostná stránka počas obrany.


Zurückgestellt (odklad skúšky)
Psom, v reakciách ktorých je možné nájsť odchýlky od požadovanej psychickej tvrdosti a vhodnosti pre Körung musí byť vykonané opätovné preskúšanie. Takýto pes nesmie byť predvedený u iného rozhodcu ( „Körmeister“) skôr ako po 6 mesiacoch. Pes môže dostať odklad skúšky iba 1 krát.

Körunfähig (psy nevyhovujúce pre udelenie Körung)
Agresívne, plaché, nervózne a bojazlivé psy nemôžu získať titul Körung. Rozhodnutie komisie je konečné. Odvolanie proti tomuto rozhodnutiu nie je povolené.

Abkörung (odobratie titulu Körung)
Psom s titulom Ankörung, u ktorých sa v potomstve objavili genetické chyby vzbudzujúce pochybnosti môže byť titul odobratý. To isté sa môže stať aj v prípade ak sa u psa prejavia iné nežiadúce chyby, ktoré neboli v čase prihlásenia psa do Körung-u známe. Všetky práva na udelenie titulu Ankörung alebo Abkörung sú rezervované. Všetky práva na vynahradenie prípadných škôd spôsobených rozhodnutím zainteresovaných ľudí o Ankörung alebo Abkörung sú prísne vyhradené.

 

preklad z originálu: E. Kozsuchová 
Copyright © 2006 EKO

Hore