IDC WM 2014
Slovakia, Lozorno, 
23 - 25. MAI 2014 


Home Program
Programm
Program
Accomondation
Unterkunftsmöglichkeiten
Ubytovanie
Judges
Richter
Rozhodcovia
Competitors
Wettkampfer

Účastníci
Location 
Ort 
Miesto konania
Entry Form
Anmeldeformular 
Prihláška
Results 
Ergebnisse 
Výsledky

HOME

2014
IDC WORLD CHAMPIONSHIP /  IDC WELTMEISTERSCHAFT 
 MAJSTROVSTVÁ SVETA VO VÝKONE DOBERMANNOV  

mit der Vergabe CACIT / so zadávaním / FCI a CACT / SK

23.05. - 25.05.2014,  Lozorno, 
SLOVAKIA/SLOWAKEI/SLOVENSKO

Football stadium / Fussballstadion / Futbalový štadión Entry close / Meldeschluß / Uzávierka prihlášok: 05.05.2014

Payments / Meldegebür / Poplatky:
Payment - Start and Reception / Meldegebühr und Galaabend / Štartovné a galavečer:

85,- Euro

Bei Bezahlung am Platz erhöht sich die Gebühr pro Hund um / Úhrada na mieste:

10,- Euro

Reception for visitors / Galaabend für Besucher / Galavečer pre návštevníkov:

35,- Euro

 

Insertion / Werbung / Inzercia :
A5 - 1 Page / 1 Seite / 1 strana 100,- Euro Vierfarben Druck / štvorfarebná tlač 
1/2 Page / 1/2 Seite / 1/2 Strany 70,- Euro Vierfarben Druck / štvorfarebná tlač / 

 

Payments /Zahlungen an die Bank/ Úhrady : 

an die Bank: 

Slovenská sporiteľňa

Kontoname:  

Dobermann Klub SR

SWIFT:  

GIBASKBX 

IBAN: 

SK20 0900 0000 0000 1148 1436 

 

Meldeadresse / Prihlášky zasielajte na adresu:
Alica Freyer, Obchodná 469, SK 906 38 Rohožník
Information / Informácie:
slowakisch, ungarisch und deutsch 
Alica Freyer 
Obchodná 469, SK – 906 38 Rohožník 
Tel.: 00421903782332 / 
e-mail: alica.freyer@mail.t-com.sk 

Potvrdenie prijatia na MS bude zaslané účastníkovi najneskôr 10 dní pred uskutočnením MS IDC 2014. 
Die Annahmebestätigung wird dem Teilnehmer 10 Tage vor der WM zugesandt. 


CACIT sa bude zadávať podľa Medzinárodného skúšobného poriadku FCI / Das CACIT wird nach der Internationalen Prüfungsordnung vergeben / CACIT shall behind-give according to International trial order FCI.
CACT sa bude zadávať podľa národného skúšobného poriadku / Das CACT wird nach den Bestimmungen der Nationalen Prüfungsordnung vergeben / CACT shall behind-give according to National trial order.


Vet conditions / Veterinärebestimmungen / Veterinárne podmienky:

Dogs must have valid International vaccine licence, in which is certified, that dog was vaccinated against rabies, Hepatitis and Parvovirose minimum 21 days and maximum 1 year before action. Please, keeping of vet conditions valid in European union.

Die Hunde müssen einen Internationalen Imfpass vorweisen in dem bestätigt wird, dass der Hund gegen Tollwut, Hepatitis und Parvovirose in dem Zeitraum von 21 Tagen bis zum 1 Jahr vor dem Reiseantritt geimpft wurde. Beachten Sie bitte die Veterinärebestimmungen der Europäischen Union.

Psi musia mať platný medzinárodný očkovací preukaz, v ktorom je potvrdené, že pes bol očkovaný proti besnote, hepatitíde a parvoviróze minimálne 21 dní a maximálne 1 rok pred akciou.  Prosím, dbajte na veterinárne predpisy Európskej únie!


Animal Protection / Tierschutz / Ochrana zvierat:

During the whole World Championship - the training of dogs as well - is prohibited to use electric collars, dummy collars or prong collars or similar accessories.
If the dogs left in a car or dog trailer, the owner must ensure access to fresh air and water.
Animals are sentient beings and sees it as a moral obligation of human beings to ensure their well-being.

Tiere sind Lebewesen, die fühlen, leiden und sich freuen können. Alle Menschen haben die morale Pflicht, sie zu verehren, ihr bestes Wohlfühlen zu sichern.

Počas trvania MS (vrátane tréningov) je zakázané používať elektrické obojky, ostnaté obojky, škrtiace obojky, resp. podobné výcvikové pomôcky.
Ak ponechávate psov v autách, resp. v prístavných vozíkoch, musí im byť zabezpečený pravidelný prísun čerstvej vody a vzduchu. 

 

Dobermann Klub Slovenskej republiky ďakuje:

Obci Lozorno a jej starostovi Ľubomírovi Húbekovi 
Únii kynologických klubov a jej prezidentovi Jozefovi Šusterovi 
Kynologickej revue

Generálnemu sponzorovi:

 

Sponzors / die Sponsoren / Sponzorom:

 Photomap, s.r.o., 
Termotechna, a.s., 
H.J.L. Elektro - Jozef Hurbanič
Elektromontáže Jozef Vicena

Berto sk, s.r.o., Vysoká pri Morave
Mäsiarstvo u Havelkov, Rohožník,
Z polytanu
Jozef Samčík

 

© www.dobermann.sk/klub